YOGA

STACJA YOGA

(ENGLISH VERSION BELOW)

rep-20

Na drodze swojego rozwoju, po latach pracy i wieloletnim prymacie umysłu w mojej pracy i życiu dotarło do mnie, że pomijanie ciała i uczuć, które są kluczowymi informacjami z niego płynącymi, jest niedostrzeganiem i nieuchwycaniem sedna i klucza do osoby.

Zorientowałam się, że praca z ciałem i oddechem jest o wiele bardziej skuteczna i dotykająca istoty problemów i trudności osoby niż klasyczna ‚rozmowa terapeutyczna’ czy coaching. Połączyłam swoje umiejętności coachingowe, wiedzę i kompetencje z Totalnej Biologii, z ustawień Hellingerowskich oraz bioenergetyki Alexandra Lowena i stworzyłam swoją autorską usługę o nazwie coaching zdrowia (także czasami nazywany coachingiem ciała i coachingiem oddechem).

Coaching zdrowia jest to praktyka Asthanga jogi, koncentrująca się na ciele, oddechu, na stanie umysłu i stanie emocjonalnym, a jeżeli osoba przedstawia siebie w szerszym kontekście – informuje o swoich problemach i trudnościach w życiu, o dolegliwościach i chorobach- uwzględniam także te aspekty, starając się ukazać jej jak to wszystko jest połączone. W swojej pracy podchodzę do osoby jak najbardziej indywidualnie i holistycznie. Przy czym zachowuję tu pokorę, bo ta całościowość (kompletność) jest w pewnym sensie zawsze ograniczona. Nadrzędnymi celami mojej pracy jest budowanie samoświadomości, uważności i ukazywanie zależności: umysł-ciało-oddech-problem zdrowotny/choroba-trudność/problem w życiu.

rep-23

Nazywam siebie lustrem i tłumaczem – swoim klientom pokazuję jak to, co dzieje się w ich ciele, w umysłach i w oddechu przekłada się na to, co dzieje się w ich życiu, w ich relacjach, z ich zdrowiem, samopoczuciem i odwrotnie.

Zależy mi, by moi klienci dostrzegali te zależności i ich przekładalność we wszystkich obszarach ich życia: to, co masz w umyśle – tak masz także w ciele i w swoim życiu; to, jak oddychasz warunkuje Twoje emocje, poczucie stabilności, bezpieczeństwa, warunkuje Twoje poczucie sprawczości i wpływu, a to dalej wpływa na to, co Ci się przydarza w życiu, w Twoich relacjach itd. itd.

W swojej pracy opieram się na doświadczeniu własnym i wspieram się doświadczeniem moich dwóch nauczycielek i przewodniczek – Ewy Makowskiej i Ani Nowak.

Praktyka coachingu zdrowia służy uchwyceniu wzorców myślowych, emocjonalnych i w ciele, i ich wpływu na osobę, jej stan zdrowia, jej problemy w życiu i zmianie ich na zdrowszy, bardziej służący wzorzec i ruch (mentalny, emocjonalny i fizyczny, w tym: postawa i zachowanie).

Praktyka coachingu zdrowia to budowanie wewnętrznej postawy (budowanie siebie) – silnej, odpowiedzialnej, cierpliwej, pełnej poszanowania do siebie samego i do innych, to budowanie pokory i wyczucia.

*

ZMIANA W CIELE ZMIENIA STAN UMYSŁU, ZMIANA MYŚLI- ZMIENIA CIAŁO (POSTAWĘ, RUCHOMOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ)

DALEJ

ZMIANA ODDECHU ZMIENIA CIAŁO (a zmiana w ciele wywołuje zmianę w umyśle)

ZMIENIONE CIAŁO, ZMIENIONY ODDECH I STAN UMYSŁU ZMIENIAJĄ W NASTĘPSTWIE TWOJĄ POSTAWĘ WEWNĘTRZNĄ, TWOJE SAMOPOCZUCIE, POCZUCIE ZDROWIA, ZADOWOLENIA, DOBROSTANU, A TO PRZEKŁADA SIĘ NA JAKOŚĆ TWOJEGO ŻYCIA I SPOSÓB, W JAKI GO (i SIEBIE SAMEGO/SAMĄ) DOŚWIADCZASZ.

Uchwycenie tych zależności daje wewnętrzną moc i osobistą siłę.

Coaching zdrowia jest także zaproszeniem do brania odpowiedzialności za swój mentalny, emocjonalny i fizyczny dobrostan (i rozwój), do bycia uważnym na siebie, co w konsekwencji daje poczucie uziemienia, stabilności i wpływu (sprawczości). Praktyką coachingu zdrowia tworzysz siebie i swoje życie tak, jak chcesz. Coaching zdrowia to powracanie do siebie i pielęgnowanie relacji i kontaktu z sobą na poziomie mentalnym, emocjonalnym, cielesnym i duchowym.

*

rep-27

COACHING ZDROWIA ma formę spotkań indywidualnych, praktyki Ashtanga jogi dostosowanej do bieżących potrzeb i stanu osoby. Może on obejmować także proste praktyki oddechowe (pranayamy), praktykę uważności, medytację, elementy klasycznego coachingu, TB lub ustawień.

*

Ciało ma swoją mądrość.

Ciało ma dla Ciebie właściwą odpowiedź, wyznacza ono Twój rytm i kierunek.

Na ile go słyszysz ? Na ile w ogóle chcesz go usłyszeć i się mu poddać, uszanować go?

Ciało informuje Cię o Twoich potrzebach; o tym, gdzie i jaka zmiana jest potrzebna – jaki ruch (w ciele, w umyśle, w życiu, w Twojej postawie, w Twoim zachowaniu) musisz wykonać, a z jakiego zrezygnować.

*

BYCIE W KONTAKCIE ZE SWOIM CIAŁEM i ODDECHEM TO BYCIE W KONTAKCIE ZE SWOJĄ MOCĄ I MĄDROŚCIĄ. TO BYCIE W KONTAKCIE ZE SWOJĄ ESENCJĄ.

rep-15

Dla kogo jest coaching zdrowia?

– dla osób, które bardzo dużo pracują intelektualnie, czują, że potrzebują uspokoić i wyciszyć swój umysł, wyłączyć się z pędu swojego umysłu

– dla osób, którzy mają za mało ruchu, mają deficyt lub niechęć do aktywności fizycznej, sportu, pracy z ciałem

– dla tych którzy potrzebują łagodnych (niewyczynowych i nierywalizujących) form fizycznych

– dla osób z trudnościami zdrowotnymi (profilaktyka i terapia prozdrowotna)

– dla osób, którzy poszukują indywidualnego podejścia i uwagi, wszechstronnego i wielopoziomowego przewodnictwa

– dla tych, którzy poszukują wypoczynku

– dla dbających o zdrowie i pragnących coś uzdrowić

– dla pragnących się wielopoziomowo rozwijać, poznawać siebie, zrozumieć siebie, skontaktować się ze sobą i swoimi autentycznymi potrzebami oraz ze swoją mądrością

– dla tych, którym trudno się wziąć za siebie, za pracę ze swoim ciałem, umysłem i emocjami

– dla osób potrzebujących wsparcia i rozwijających umiejętności samodzielnej wspierania siebie

– dla tych, którzy chcą zmiany

Coaching zdrowia – korzyści z niego płynące

– spokój, wyciszenie, wypoczynek dla umysłu

– harmonię

– poczucie stabilności, osadzenia, uziemienia, bezpieczeństwa

– poczucie kontaktu i bliskości ze sobą i swoimi potrzebami

– uziemia

– centruje w sobie

– jest wypoczynkiem dla umysłu, wprowadza poczucie świeżości, żywotności i lekkości

– rozwija relację z samym/samą sobą, buduje SZACUNEK i POKORĘ do siebie samego/samej (i do innych), do swoich aktualnych sił, możliwości i ograniczeń

– uzdrawia choroby, trudności i blokady (fizyczne, mentalne, emocjonalne)

– ujawnia wzorce myślowe, ruchowe- zależności warunkujące osobę

******

Wszystkie fotografie wykonał dla mnie Marcin Babicz. Dziękuję, Marcin.

*****************************************************************************************************

ENGLISH VERSION

On my path, after years of working under a dominance of a mind, I realised ignoring a body and feelings within it (that are key source of info) is equal to ignoring the essence and the key to a person.

I realised that inquiry of a body and a breath can be much more effective that classic conversation therapy or coaching as it touches deeper layers of one’s problems and difficulties. I joined my coaching competencies, knowledge and skills of Recall Healing, experience from Hellinger’s constellations and bioenergetics of Alexander Lowen and created my own offer of health coaching (which I also often call coaching of body and coaching through breathing).

Health coaching is a practice of basics of Ashtanga yoga focused on a body, breath and both mental and emotional state of a person. If a person presents her/himself in a broader perspective and provides more in-depth insight into his/her problems, difficulties (in life, with health) I consider those informations, too, in order to show the person how all these are intertwined. In my work I approach a person individually and holistically. I remain humble all the time as embracing this wholeness (completness) of a person is always, in some way, limited. Paramount goals of my work are: to supporting one’s awareness in growth, fostering one’s mindfulness and showing corelation: mind – body – breath – health problem as well as symptom/health issue and its reflection in life and relations.

I call myself a mirror and a translator and an interpreter, sometimes with a smile – a spiritual engineer – as the ultimate goal of my work is to show my clients what happens in theirs bodies, minds, breath and how those three are intertwined and refelcted in their lifes, relations, in their health, well-being (and contrarywise).

It is crucial for me that my clients notice the interdependencies governing them (the state of their mind and body, their health, their relations and life problems).

Your thoughts are embedded into the body as well as relfected in your life and relations. How you breath conditions your feelings (your experience), your sense of stability and safety, your agency and – as a result – it affects the consequences your experiences in life, relations etc.

In my work I draw from my own experience and the experience of my two yoga teachers and guides, Ewa Makowska and Ania Nowak.

Health coaching helps to recognise mental, emotional and bodily patterns and their effect on a person and and his or her health. These patterns have to be recognised and names in order to change them into much healthier and more supportive ones (cherishing new mental, emotional and behavioral patterns, embracing a new attitude).

Health coaching is about building you and your inner attitude – a strong, responsible, patient, respectful (both to oneself and to others) one. Health coaching is about nurturing your humility and sensitivity (both to oneself and to others).


*

A CHANGE IN YOUR BODY CHANGES YOUR MIND,

A CHANGE OF THOUGHT (IN YOUR MIND) CHANGES A BODY

(that is: YOUR ATTITUDE, FLEXIBILITY, MOBILITY, OPENNESS)

WHAT IS NEXT,

A CHANGE IN BREATHING CHANGES YOUR BODY

A CHANGED BODY, BREATH AND STATE OF MIND CHANGE FURTHER YOUR INTERNAL (AND EXTERNAL) ATTITUDE, YOUR WELL-BEING, HEALTH, SATISFACTION WHICH – AS A RESULT – HEIGHTENS THE QUALITY OF YOUR LIFE AND THE WAY YOU EXPERIENCE YOURSELF, YOUR LIFE AND OTHER PEOPLE

*

Grapsing these correlations brings you inner strength and empowerment.

Health coaching is an invitation to a self-inquiry, to taking responsibility for your mental, emotional and physical well-being and growth. What’s more, it encourages you to be more mindful to yourself (which will bring you the feeling of being grounded, stable, balanced and the feeling of agency). Thanks to this practice you create yourself and your life the way you want. Health coaching is about returning to yourself and nursinig your relation with yourself on mental, emotional, bodily and spiritual level.

I offer health coaching in a form on individual meetings that takes form of basic Ashtanga yoga practice tailored to current needs and state of an individual. Health coaching may involve basic pranayamas, mindfulness practice, meditation, elements of classic coaching, Recall Healing or Hellinger’s constellations.

for more details: have a look at USŁUGI (AN OFFER) bar

*

Your body carries its wisdom

Your body has right answers to you. It points your rhythm and the right direction for you.

Can you hear it? Can you surrender to it and follow it? Can you respect it?

Your body informs you about your needs; shows where and what kind of change is required; what move is necessary to take and what move you are necessary to resign from (mental, bodily, life, in your attitude, in your behaviour).

*

TO BE IN A CONTACT WITH YOUR BODY AND YOUR BREATH IS TO BE IN A CONTACT WITH YOUR PERSONAL POWER AND WISDOM

IT IS BEING IN CONTACT WITH YOUR ESSENCE

*

HEALTH COACHING who is it for?

– for people how work intellectually a lot and feel they need to calm and quieten a mind

– for people who lack physical excercises, sport, bodily work need more of it

– for people who look for mild forms of physical excersises

– for people who suffer from health problems

– for people who look for an individual approach and care, a comprehensive, multidimensional, hollistic guidance

– for people who look for some rest

– for people who care about health and who want to heal themselves

– for people who want to grow (mentally, emotionally, spiritually) and who want to deepen self- understanding, sharpen the skill of recognising needs and one’s own wisdom

– for people whom it is hard to get down to themselves, to work with theirs body, mind and feelings

– for people who need support

– for people who want to change/ a change

*

BENEFITS of health coaching:

– peace, quietness, rest of mind

– harmony, balance

– stability, grounding, safety

– contact and intimacy with yourself and your needs

– cetralising

– lightness, rejuvenation, vitality

– nurturing realtion with oneself, fostering respect and humility towards oneself and the other, towards one’s current strengths and weaknesses, abilities and limitations

– healing diseases, difficulties and blockages (physical, mental, emotional)

– revealing (and releasing) mental, emotional and behavioral patterns and what conditions an individual specifically

******

All photos were taken by Marcin Babicz. Thank you, Marcin.

In case of further question, feel free to contact me