SPIRITUS MOVENS

Fotoram.io (3)

(ENGLISH VERSION BELOW)

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach filologia polska i lingwistyka stosowana oraz podyplomowe studia coachingowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoje kompetencje coachingowe pogłębiałam i rozwijałam na kolejnych szkoleniach: trening personalny (Instytut Witelon, Tomasz Waleczko, Sławek Prusakowski), certyfikowane szkolenie ICF praktyk metody Points of You (Julia Słaby, Coach ACC ICF), szkolenie Analiza Tranzakcyjna AT101 (Transmisja, Magdalena Sękowska), szkolenia Totalnej Biologii/ Recall Healing (Gilbert Renaud, Instytut Wiedzy Waleologicznej): RH I, II, III, ‘Ciało jakiego potrzebujesz’, ‘Związki, partnerstwo, seksualność’,’ Toolbox’, certyfikowane szkolenie ICF ‘Coaching z mózgiem w tle’ (Co&Me, Dariusz Niedzielski), certyfikowane szkolenie ICF ‘Umiejętności i narzędzia w pracy coacha’ (JAK MD, Agnieszka Grys). Odbyłam mentoringi u coachów takich jak: Agnieszka Grys (coach PCC ICF), Dariusz Niedzieski (coach PCC ICF), Inga Bielińska (coach PCC ICF), Kinga Wdowicka (coach ICC) i Joanna Sajko (coach ACC ICF). Podczas studiów coachingowych poznałam także warsztat pracy Ery Bareły (ACC ICF). Uczestniczyłam w wielu warsztatach Totalnej Biologii Kingi Milo. Systematycznie uczestniczę w warsztatach ustawień systemowych Berta Hellingera (A. Choińska, G. Szatkowska, M. Rajchert-Lewandowska, Z. Wiernicka, D. Wojta, G. Schricker). W swojej pracy z ciałem wspieram się elementami metody TRE i Innerdance oraz doświadczeniem zdobytym praktyką Bodyfulness, Iwo Łaźniewskiej. Od 2014 roku praktykuję Ashtanga jogę przy wsparciu i pod okiem Ewy Makowskiej i Ani Nowak. W 2019 roku kończyłam kurs Atma Kryia Jogi u Izabeli Wójtowicz (Vasudevi) z organizacji Bhakti Marga. W roku 2020 brałam udział w szkoleniu Porozumienie bez Przemocy w Marshalla Rosenberga i warsztatach Transformacja Przekonań i Przysiąg Agnieszki Pietlickiej. W 2021 roku  uczestniczyłam w XI cyklu rozwojowo-szkoleniowym Ustawień Systemowych Berta Hellingera prowadzonych przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską. Jesienią 2021 rozpoczynam Szkołę Ustawień.

ZAKRES DZIAŁAŃ I DOŚWIADCZENIE

OD 2013 roku prowadzę własną firmę, której zakres usług jest szeroki (zob. zakładkę USŁUGI, YOGA, ODDECH). Jestem nauczycielem języka angielskiego, tłumaczem i coachem językowym, jestem coachem (life &business, a przede wszystkim coachem zdrowia). Od 2014 roku praktykuję Ashtangę jogę. To właśnie praktyka Ashtangi wsparła i przyspieszyła proces mojej ewolucji i zmian zachodzących we mnie, w moim życiu i w mojej świaodmości. Mój warsztat pracy coacha ewoluował i stworzyłam autorską usługę coachingu zdrowia (fizycznego i psychicznego), nazywanego inaczej coachingiem poprzez ciało i za pomocą oddechu, gdzie wykorzystuję elementy Ashtanga jogi. Ta usługa jest niejako skondensowaniem moich doświadczeń i kompetencji, kwintesencją wszystkiego, co do tej pory doświadczyłam i czego się nauczyłam (zob. zakładkę YOGA, ODDECH)

Lubię nazywać siebie lustrem – w myśl przekonania, że ludzie odzwierciedlają (jak lustro) nas samych i nasze wyparte, nieuświadomione, stłumione lub zanegowane części nas samych. Uświadamianie sobie tych aspektów stanowi proces rozwoju i uzdrawiania.

Firmy, z którymi dotychczas współpracowałam to m.in. Orange, PKO BP, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Grupa Żywiec, Ruukki, Solaris, Bayer, Teva, Fedex, Sapiens, TNT, Arvato, BGŻ BNP Paribas, Grupa Profesja, Kuźnia Ekspertów, Worldwide School, Allegro, Pay-u, Axtone, kancelarie prawne oraz mnóstwo osób prywatnych.

MOI PRZEWODNICY

Na swojej drodze spotkałam wielu życzliwych i mądrych ludzi, którym dziękuję, że podzielili się ze mną swoim doświadczeniem.

Na pierwszym miejscu jest moja mama, Anna, która zawsze wspiera mnie w moich działaniach i niezachwianie wierzy w sens i wartość wszystkich podejmowanych przeze mnie działań, dążeń i przedsięwzięć.

Jestem wdzięczna także Kindze Milo. Ona, i Gilbert Renauld są moimi mistrzami Totalnej Biologii. Jej doświadczenie i wiele elementów jej warsztatu pracy jest dla mnie tak inspiracją jak i wsparciem.

Obecnie nadal posiłkuję się wsparciem moich nauczycielek jogi, Ani Flo Nowak i Ewy Makowskiej. To dzięki nim moja praca coachingowa ewoluowała i zmieniła punkt ciężkości – z koncentracji na umyśle i myślach, na skupienie się na ciele, postawie, oddechu i odczuwaniu, na słuchaniu ciała i serca.

Moja postawa, przekonania i warsztat  zawodowy noszą w sobie ogromne znamiona językoznawcze – znamiona ukończenia dwóch kierunków lingwistycznych. Bliski mi jest relatywizm językowy Sapira i Whorfa i ich teoria językowego obrazu świata. [Dlatego] Moją cechą szczególną są słowa, uważność i wrażliwość na nie. W mojej pracy ogromne piętno odcisnął również warsztat Berta Hellingera i Alexandra Lowena i fenomenologia.

Nie sposób wspomnieć o wszystkich moich nauczycielach, inspiratorach, pomocnikach, tzw. ‚życiowych taksówkarzach’, właściwie wymienić musiałabym każdego. Do tej grupy należą także moi uczniowie i moi klienci. Mimo, że nie wymieniam Was tu wszystkich z imienia i nazwiska, jestem Was wdzięczna.

Swoją pracę dedykuję mojej mamie.

MOJE WARTOŚCI

Swoją pracę traktuję jako służenie życiu, zdrowiu i rozwojowi. Jest ona dla mnie odpowiedzialną misją towarzyszenia, dzielenia się doświadczeniem, nauczania, otaczania opieką, uwagą i zaangażowaniem ludzi, którzy na mnie i do mnie trafiają. Celem mojej pracy jest towarzyszenie i wspieranie ludzi w ich rozwoju, zmianie świadomości i procesach zmian zachodzących w różnych sferach ich życia. Cenię sobie odpowiedzialność, zaangażowanie i autentyczność.

Niezwykle ważne jest dla mnie, by moi uczniowie i klienci budowali swoją uważność – na siebie samych i innych ludzi, jak także rozwijali swoją samodzielność i autnetyczność.

*

Jeśli macie jakieś pytania, zawsze piszcie śmiało.

*****************************************************************************************************

MY EDUCATIONAL BACKGROUND

I’ve graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań – MA in Polish philology and in applied linguistics – and coaching postgraduate studies (University of Economics, Poznań). I have built and polished my coaching competencies during following traninings: personal training (Witelon Insitute, Tomasz Waleczko, Sławek Prusakowski), certified ICF training : Points of You practicioner (Julia Słaby, Coach ACC ICF), Transactional Analysis AT101 training (Transmisja, Magdalena Sękowska), Recall Healing (Gilbert Renaud, Instytut Wiedzy Waleologicznej): RH I, II, III, ‘Body you need’, ‘Relations, partnership, sexuality’, ‘Toolbox’, certified ICF traning ‘Coaching and the Mind’ (Co&Me, Dariusz Niedzielski), certified ICF training ‘Skills and tools in coaching’ (JAK MD, Agnieszka Grys), I had mentorings with coaches: Agnieszka Grys (coach PCC ICF), Dariusz Niedzieski (coach PCC ICF), Inga Bielińska (coach PCC ICF), Kinga Wdowicka (coach ICC) i Joanna Sajko (coach ACC ICF). During my studies I had an honour to experience working style of Ewa Bareła (ACC ICF). I have taken part in many worshops of Recall Healing by Kinga Milo. I regularly take part in Hellinger constellations (A. Choińska, G. Szatkowska, M. Rajchert-Lewandowska, Z. Wiernicka, D. Wojta, G. Schricker). When working with a body, I support myself with TRE and Innerdance as well as pracice of Bodyfulness by Iwo Łaźniewska. Since 2014 I have been practised Ashtanga yoga under the eyes of Ewa Makowska and Ania Nowak. In 2019 I have completed Atma Kryia Joga course by Vasudevi, Iza Wójtowicz from Bhakti Marga.

In 2020 I took part in Nonviolent Communication (Marshal Rosenberg) and training of Transforming beliefs and vows by Agnieszka Pietlicka (Dialogue Unlimited) In 2021 I am participating in Hellinger constellation, a yearly training organised by Małgorzata Rajchert-Lewandowska.

MY OFFER AND MY EXPERIENCE

I have run my company and I offer wide range of services (find more at USŁUGI (OFFER) bar) since 2013. I am an English teacher, a translator, a language coach as well as Recall Healing advisor, Hellinger constellation’s praticioner, life, business and foremost health coach and, in the end, an Ashtanga yogi.

I’ve pracised Ashtanga yoga since 2014. It is Ashtanga yoga that has supported me much and proppelled changes in me, in my life and in my awareness, my evolution. (find more at USŁUGI, YOGA and BREATH bar)

I have created my propietary offer of health coaching which I call also coaching through body and breathing. Health coaching is a service condensing all of my experience and skills. (find more at YOGA and BREATH bar)

I tend to call myself a mirror – as I hold a belief that people reflect (like a mirror) us and our more or less conscious, denied or supressed parts or beliefs. Realizing these unrealized, denied or suppressed aspects is (called) growing and healing.

Companies I have cooperated with so far: Orange, PKO BP, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, Grupa Żywiec, Ruukki, Solaris, Bayer, Teva, Fedex, Sapiens, TNT, Arvato, BGŻ BNP Paribas, Grupa Profesja, Kuźnia Ekspertów, Worldwide School, Allegro, Pay-u, Axtone, law agencies and munbers of individual clients.

MY TEACHERS, MASTERS, GUIDES AND INSPIRATORS

On my path I encountered many kind and wise people who shared with me their experience and supported me in my personal and professional growth.

First is my mother, Anna, who has always supported me and who believes in me and in the sense, importance and value of all of my undertakings unchangeably.

I need to mention Kinga Milo, one of two and my first Recall Healing masters whom I met before I took courses with Gilbert Renauld. Kinga is a fabulous woman and many of elements of her experience and working style were an inspiration for me on how to shape my own working style.

I am still being supported by my yoga teachers, Ania Nowak and Ewa Makowska. Thanks to them my coaching has evolved and changed from mind- and thoughts- oriented aprroach into body-, attitude-, breath-, feelings- and heart listening- oriented attitude.

My attitude, my beliefs and my working style has been coined by my linguistic background as I got two MAs in linguistics, one- in Polish Philology Department, another- in Applied Linguistics Departament of Adam Mickiewicz University. Saphir and Whorf’s theory of linguistic relativism is very close to me. My uniquness is about mindfulness and sensitivity to words as they represent the world within the speaker.

My working style was shaped by Bert Hellinger and his constellations and Alexander Lowen and his bioenergetics. I am into phenomenology.

I am not able to enumerate all of my teachers, inspirators, helpers, humorously called my ‚life-taxi drivers’. This group encompasses my students and my clients, too. Though I do not mention all of you specifically I am grateful I met you.

My work, in the end, is dedicated to my mother, Anna.

MY VALUES

My work I perceive as serving and supporting life, health and personal growth of my clients. I treat my work as a responsible mission to share my experience, to teach, to look after, to give attention and engagement to people who come to me. My ultimate goal is to assist and support people in their growth, during changes and a proces of transformation of awareness. I value responsibility, engagement and authenticity.

It’s extremely important that my students and clients enhance their mindfulness to themselves and to the other as well as develop their authenticity and autonomy.

*

If you happen to have any questions, feel free to contact me.