TOTALNA BIOLOGIA (RECALL HEALING)

(ENGLISH VERSION BELOW)

TOTALNA BIOLOGIA/ RECALL HEALING

Jest metodą uzdrawiania i poszerzania świadomości (uzdrawiania poprzez poszerzanie świadomości). Totalna Biologia (Recall Healing) może być stosowana sama lub komplementarnie względem klasycznej medycyny. Totalna Biologia stosowana jest głównie w celu leczenia różnorodnych chorób – od tych mniej poważnych po te bardzo poważne – oraz  leczenia objawów w ciele (napięcia, bóle itp). Może być ona także stosowana jako profilaktyka zdrowotna (poszerzanie świadomości w celu uniknięcia chorób/objawów) oraz jako proste i skuteczne narzędzie samopoznania i zrozumienia zależności determinujących nasz stan dobrostan psychiczny i fizyczny.

CHOROBA JAKO SKUTEK NIEUŚWIADOMIONEGO KONFLIKTU EMOCJONALNEGO
Każda jednostka chorobowa, tak jak każdy objaw w ciele, jest rezultatem nieuświadomionego konfliktu emocjonalnego (tj. chory nie jest świadomy, jaki dokładnie stres przeżywa, jakie konkretnie uczucie i stan go ogarnęły i usiłują wyłonić się do świadomości). Konflikt emocjonalny (niematerialny, niefizyczny), „materializuje się” (urzeczywistnia się) w postaci objawu lub choroby, ergo: objawy i choroby powstają na skutek doświadczenia sytuacji stresowej, przy czy osoba stresu doświadczająca może sobie zdawać sprawę z tego, co dokładnie było dla niej stresorem, lub nie. Nieprzeżyte emocje zamieszkują ciało (i niejako „materializują się” w nim – co oznacza, że konflikty emocjonalne/stres urzeczywistniają się/ są widoczne na poziomie ciała, na poziomie fizycznym) i ujawniają się w postaci chorób (somatyzowanie się emocji w ciele). W metodzie, jaką jest Totalna Biologia (Recall Healing), za każdą określoną chorobą lub objawem kryje się ściśle określony emocjonalny konflikt. Dzięki klasyfikacji chorób i ich przyczyn oraz poprzez wnikliwą rozmowę z osobą można w prosty sposób dotrzeć do sedna, do emocjonalnej przyczyny jego/ jej choroby/objawów. W zależności od gotowości osoby, jej osobistego zaangażowania w proces uzdrowienia i stopnia jego/jej świadomości praca nad wyzdrowieniem trwa od jednej do kilku sesji.

TOTALNA BIOLOGIA- O CO TAK NAPRAWDĘ CHODZI?
Według Totalnej Biologii/ Recall Healing choroby/objawy, których doświadczamy są formą rozwiązania nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych dziejących się w nas w sposób nieświadomy lub nie w pełni uświadomiony (bo gdyby stres/konflikt emocjonalny był uświadomiony, nie byłoby w ogóle objawów/choroby). Chcąc to opisać przykładowo i prosto – jeśli jakaś sytuacja życiowa jest dla Ciebie stresogenna, a Ty nie uświadamiasz sobie tego, co przeżywasz w związku z nią w pełni (tj. wypierasz, zaprzeczasz lub dokładnie nie wiesz, jaki konkretnie bodziec wywołał jakie konkretne emocje), wówczas ten konflikt emocjonalny pozostaje w Tobie, pojawia się w Twoim ciele i wyłania się w formie objawów lub choroby, a nawet pewnych regularnych wypadków/przypadków zdarzeń/sytuacji. Metoda TB/RH pozwala dotrzeć do przyczyny choroby (dostrzec swój wzorzec reakcji/postępowania) i uzdrowić ją sposobem innym niż tradycyjna medycyna, bez ingerencji medycznej czy farmakologicznej.

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ

Totalną Biologią/ Recall Healing można także pracować, chcąc rozwiązać swoje aktualne problemy życiowe (finansowe, partnerskie, rodzinne, konflikty itp.) lub zrozumieć powtarzające się wzorce. Takie uzdrawianie odbywa się poprzez pracę nad świadomością i znalezieniem sedna, przyczyny problemu (tj. jaki emocjonalny czynnik powoduje, że w Twoim życiu jest obecnie tak, a nie inaczej). Według tej metody cały nasz korpus emocjonalny (tj. arsenał reakcji emocjonalnych, nasza wrażliwość, sposoby reagowania układu nerwowego) zostaje zapisany w okresie nazywanym projekt-cel (okres ciąży i do roku po urodzeniu) oraz kształtuje się na drodze dorastania i relacji z rodzicami. Później, w swoim życiu reagujemy na różnorodne sytuacje życiowe reakcjami, które zapisaliśmy jako naszą matrycę (powtarzamy nasze reakcje, często ze szkodą dla nas samych, tj. ponownie przeżywamy nieuświadomione historie starych konfliktów emocjonalnych, tzw. powtórki z historii). Dopóki przydarzają nam się te same problemy zdrowotne i nawracają te same objawy i/lub wzroce lub inne/konflikty emocjonalne, oznacza to, że nie uświadomiliśmy sobie w pełni emocjonalnej przyczyny tych sytuacji/objawów i dlatego też są one powracającym bumerangiem, częścią naszego losu (czytaj: konflikt/problem nie został w ogóle lub w pełni nierozwiązany; choroba nie jest wyleczona). Mijają kolejne lata naszego życia, mówimy o innych ludziach i odmiennych okolicznościach, które napotykamy, ale praca narzędziem pomaga odkryć, że tak naprawdę szkodliwy wzorzec działa nadal , a my po raz kolejny odrabiamy nieuświadomioną emocjonalną lekcję. Praca w takich przypadkach polega na uświadomieniu sobie związku i zależności: co dokładnie i jak na mnie działa, co dokładnie ten bodziec/stresor mi robi/zrobił.

NAZWIJ TO, WYRAŹ TO, PRZYZNAJ SIĘ DO TEGO, POCZUJ I DOŚWIADCZ UCZUĆ Z TYM ZWIĄZANYCH
Totalna Biologia/ Recall Healing to poszukiwanie emocji kryjących się za objawami z ciała/za opowiadanymi historiami. To szukanie momentu aha, achh to to!, to o to chodzi! Praca metodą TB/RH jest rozmową, podczas której pada wiele pytań, mających na celu poszerzyć świadomość, przybliżyć do rozwiązania i ostatecznie znaleźć sedno konfliktu – tj. emocję/emocje, które powodują chorobę, objaw, problemy w życiu, itp. Chodzi o to, by znaleźć uczucie, wyrazić je i doświadczyć go (moment absolutnie kluczowy dla zmiany świadomości i uwolnienia się od problemu, tzw. świadome przeżywanie uczuć).

DZIEDZICZENIE CHORÓB
Nasze ciało nosi w sobie pamięć. Nasze DNA jest pamięcią komórkową. Dziedziczmy system neurologiczny naszych przodków, w tym sensie dostajemy w spadku ich dobytek emocjonalny i sposoby reagowania na różnorodne sytuacje, ich wrażliwość, a co za tym idzie – ich predyspozycje psychiczne, fizyczne i intelektualne. W tym sensie prawdziwe jest stwierdzenie, że choroby i problemy są dziedziczne, bo dostając w genach pamięć komórkową, neurologiczny system wzorców emocjonalnych, przeżywamy podobne emocje, co nasi przodkowie. W ten sposób tłumaczymy fakt, że cierpimy na te same dolegliwości i choroby, co nasi przodkowie. Tym także tłumaczymy fakt zbieżności między problemami, jakie pojawiają się w naszym życiu, a problemami naszych przodków.

******

Z podziękowaniem dla moich nauczycieli sztuki: Kingi Milo i Gilberta Renauld.

******

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z USŁUG, KTÓRE W RAMACH TEJ METODY STOSUJĘ:

  1. konsultacje TB – online, lub spotkania bezpośrednie
  2. opracowanie pisemne objawu/choroby

Więcej szczegółów w zakładce usługi

W razie pytań, zachęcam do kontaktu:

RECALL HEALING

Recall Healing science is a healing method. The healing comes as a result of broadening of awareness (RH is often called healing through broadening awareness). Recall Healing can be used alone or as a complementary tool to classic medicine. Predominantly, Recall Healing is used to heal diseases (from the minor ones to those serious and lethal ones) and bodily symptoms (tensions, pain etc). Recall Healing is a wonderful preventive medicine (broadening and changing awareness in order to stop a health problem grow or to avoid it to happen). It is an easy and effective tool of self-inquiry that helps understand oneself and how different triggers affect one’s mental and psychological well-being.

A DISEASE IS AN EFFECT OF EMOTIONAL CONFLICT THAT ONE IS UNAWARE OF

Every health problem, just like every single bodily symptom, is a result of an emotional conflict one is unaware of (which means a patient does not realise (s)he is suffering from a stres, and what specifically is this stress about, which specific feeling is a stressor). An emotional conflict (which is intanglible in nature) realizes, so to say- materializes/becomes physical- in one’s body, in a form of a disease or a symptom. In other words: diseases and symptoms occur as a consequence of a stressful event when one is unaware that (s)he is under a stress and that sth is/was a stress. One does not recognize the trigger and this is why disease develops (and grows bigger). Feeling that were not recognized, named and lived incorporate into one’s body in forms of tensions, symptoms, diseases and other health problems (somatics: feelings somatise in body). Recall Healing science precisely defines what conflicts are there behind a specific health problem. During a mindful consultation with a patient it becomes possible to reach the essence of one’s health problem. The length of healing process depends on the individual, one’s readiness to work on awareness and diffucult feelings as well as on the personal involvement in healing process.

RECALL HEALING- WHAT DOES IT BOIL DOWN TO?

According to Recall Healing, a disease/a symptom itself is a solution to the emotional conflict experienced by a patient. These emotional conflicts are unaware, otherwise – if realised – one would not suffer from health problems. For example, sth or sb was/is stressful to you, but you were/are not even realising it (at all or fully) and the way it affects you (you deny, contradict and not realize). This feeling remain in your body and reveal in a form of diseases and symptoms, even in a form of regular incidents, accidents, coincidences. Recall Healing science allowes to reach the root cause of one’s disease/symptom and heal diffrent than classic medicine.

HISTORY LIKES TO RETURN/REPEAT

Recall Healing can be useful to get an insight into ongoing life issues (financial, partnership, family, etc.) and understand recurring patterns. Healing is a work on one’s awareness and finding the essence, the root cause of a problem (that mental, emotional and – as a consequence- behavioral pattern- which make one’s life (and one) the way it is). According to Recall Healing, our sensitivity (patterns of mental, emotional and behavioral reactions) is coined in a project-aim period (pregnancy and a year after delivery) and it is shaped during up-bringing through one’s relations with parents. Later on in life one reacts to what happens using- more or less consciously this coined in the past reactions (one repeats reactions, very often to one’s own disadvantage, one repeats reactions, and re-lives unlived past issues/emotional problems).

As long as one’s health problems reapeat/return, symptoms, diseases or conflicting patterns come back it means the conflict has not been fully realised. Such bumerang- problems and issues that one is still more or less unaware of become a part of one’s fate, often even life motives. The next years of one’s life pass by, one may speak about different event, people, about different circumstances that happened but Recall Healing helps realise that the pattern is still within and affects one and his/her life. The key is to realize correlations and interdependencies: what is one’s trigger, how it affects an individual.

NAME IT, EXPRESS IT, ADMIT TO IT

EXPERIENCE YOUR FEELINGS FULLY AND LET THEM FLOW (AWAY)

Recall Heling is about finding feelings hidden behind (and causing) a symptom/disease. This is about revealing feelings hidden behind words and stories told. In Recall Healing we try to grasp the specific state of one’s awareness, to have so-called eurka moment – the moment when a patient realizes what his problem boils down to. Recall Healing is about speaking and listening, it’s a conversation during which many questions are asked in order to broaden one’s awareness and to get one closer to the solution and the essence of his/her problem- namely: what feeling causes the health (or life) problem/symptom/disease. It boils down to recognizing, naming, admiting and expressing the (stressful) feeling. This is the most critical moment for changing one’s awareness and realeasing oneself from stress/problem/symptom/disease. Recall Healing is about being aware of one’s feelings (and needs heidden behind them).

INHERITING DISEASES/SYMPTOMS

One’s body carries the memory of past events/stresses/feelings. One’s DNA is a memory. To put it simple, one inherits the neurological system of ancestors- in this way one inherits sensitivity, feelings, ways of reacing and coping startegies for life hardships from his or her ancestros. One inhertis psychological, physical and mental tendencies. The statement that one inherits a problem/symptom/disease from his/her ancestor is real- as one is from and one is like his/her ancestors. One reacts and experineces and deals with life similarly to how his/her ancestors did. Noticing these correlations helps healing.

GRATITUDE TO MY RECALL HEALING TEACHERS, Kinga Milo and Gilbert Renauld

I INVITE YOU TO MY OFFER:

1. Recall Healing consultation- on line or face-to-face

2. Recall Healing Case Study- written, electronic paper

Find more details in ‘usługi’ (‘offer’) bar

In case of any questions, feel free to contact me.